Bijdrage Kaderbrief 2023

Raadzaal Hoogeveen.jpg
Foto Hetty.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 15 juli 2022 om 08:58

Bijdrage Kaderbrief 2023

Gisteravond is de Kaderbrief voor 2023 in de gemeenteraad besproken. Hierin staat wat de plannen zijn voor de komende 4 jaar en wat de begroting voor die plannen is. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie over deze kaderbrief, door fractievoorzitter Hetty Pullen-Muis.

Ik begin met de constatering dat de kaderbrief met de oplegger een mooie opsteker is voor de gemeente Hoogeveen. Zoals het nu lijkt is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting.  Dat was de opdracht vanuit Schone Lei en dat was de wens vanuit de coalitieonderhandelingen met GB, PvdA en VVD. We zijn doorgegaan met de ingezette lijn vanuit Schone Lei. En hebben vanuit de ChristenUnie onze bescheiden inbreng gehad. Een beetje trots mag, maar we blijven alert op de financiën en onze reserves.

Wat waarderen we als positief?

  • We spreken hier eerst onze waardering uit voor de doorvertaling van de financiële opgave vanuit de coalitieonderhandelingen. De opgave van 1,4 miljoen euro extra voor 2023 en de jaren erna is het behaalde resultaat als coalitie.  Met name meer inzet op de arbeidsparticipatie is een mooi resultaat. Vooral voor die inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben in de remedie tegen armoede en schulden en jongeren die zonder diploma zijn en statushouders met taalachterstand.
  • Tegelijkertijd noemen we hier het schrappen van de taakstelling op de SWO. En we zijn positief over het feit dat er geen aparte bezuinigingsoperaties meer worden opgelegd aan de ambtelijke organisatie. Met de organisatieontwikkeling vanuit het rapport Van Eiland naar Wijland ligt er een basis om te werken aan een gemeentelijke organisatie die het werk kan uitvoeren. Deze lijn hebben we altijd gehanteerd als ChristenUnie.
  • We zijn positief over de constatering van het eerdere zakencollege dat de taakstelling op het sociaal domein niet realistisch bleek. Vooral voor onze inwoners die in kwetsbare situaties leven, werken en wonen.

Wat is onze zorg voor de toekomst?

  • We horen en zien het om ons heen. De vele crisissen die ook effect hebben op Hoogeveen. Energiearmoede, inflatie, hoge energieprijzen, de oorlog in Oekraïne met de vluchtelingen die ook hier in Hoogeveen leven. De krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel onzekerheid over onze toekomst, ook in duurzaam opzicht. Het laat zien dat we wereld niet maakbaar is. En dat veel vanuit buiten Nederland en vanuit de globalisering effect heet op onze gemeente. Tegelijkertijd blijft het onze opdracht om te leven en te leren leven met crisis en onzekerheid. In de toekomstige begrotingen zullen we de risico’s voor zover mogelijk moeten meewegen. Die uitdaging ligt nog voor ons bij de begroting dit najaar.
  • Welke risico’s zien wij nog als ChristenUnie voor Hoogeveen? Naast de hiervoor genoemde risico’s willen we nog de vinger leggen bij de noodzakelijke investeringen in bijv. brandweer, zwembad, etc. De kaderbrief spreekt hier kort over. Onze zorg is of de wensen met betrekking tot de nodige investeringen op redelijke termijn haalbaar zijn.

Trap op / trap af

Tot slot wil ik de zogenoemde acress noemen. Wat het Rijk geeft aan de gemeente in het gemeentefonds betekent nu voor ons trap op. Daarin zijn we in onze inkomsten voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Die stijgende lijn is nu zichtbaar. Maar wanneer gaan we de trap af? Nu zijn we blij dat we de financiele trap op gaan met de herverdeling gemeentefonds en de extra middelen voor jeugdzorg (nu ook 100% geraamd in plaats van 75%). Maar laten we ons niet rijk rekenen.

Wat als we de trap weer af moeten vanuit het Rijk? Dus minder inkomsten krijgen in de toekomst (zie het voorspelde ravijnjaar). Hoe moeten we dan als gemeente handelen? Dat vinden we een gesprekspunt voor de volgende debatronde.

Hetty Pullen-Muis

Labels: , , ,