Algemene beschouwingen 10 oktober 2019 – Hetty Pullen-Muis

2019-10-10-Nieuws.pngvrijdag 11 oktober 2019 16:22

Geachte raad & college, beste inwoners van Hoogeveen.

Wat ik zie
De ChristenUnie wil de mensen in Hoogeveen zien in de Pgb. Wat doen we veel voor en met Hoogeveen! Ik zie de vrijwilliger in de schuldhulpverlening en de mensen van het Geldloket die ik deze week sprak. Ik zie de mensen die de overheid nodig hebben omdat ze schulden hebben. Soms buiten hun schuld om… en dat is een moeilijk bestaan.

Ik zie de mensen in Hoogeveen die zwakke mensen bijstaan en ondersteunen. Die gedreven hun werk doen in de thuishulp en de vele zorgorganisaties. Ik zie mensen die afhankelijk zijn en liever zelfstandig zijn, maar blij zijn met hulp. Een pittige opgave. Het raakt mij als ik zie hoe er goed gezorgd en verzorgd wordt! Zeker als ik in een verzorgingshuis kom!

Ik zie jongerenwerkers van SWW. Gedreven werkers die jongeren bijstaan hun vragen en gewoon op jongeren afstappen. Zij zien hun eenzaamheid, de moeite te starten in dit leven en soms met weinig kansen in de basis. Toch zijn deze jongerenwerkers beschikbaar en willen ze er zijn voor hen. Ze vertelden mij: “We luisteren soms gewoon even naar ze of we geven ze een podium via Jong Hoogeveen”. Dat is werken aan meedoen en talentontwikkeling.

Ik zie blije jongeren die actief zijn via Jong Hoogeveen en zo gezien worden. Ik stel me dat kind voor die op school leert met elkaar problemen op te lossen i.p.v. tegen elkaar in te gaan. Minister Slob leerde het onlangs ook in Hoogeveen, MET elkaar.

De raad
Ik zie de raad die voor de komende 4 jaar een weg zoekt in de beheersing van de kosten in verschillende domeinen (en niet alleen het sociale). Dat is een pittige opgave vinden we als ChristenUnie. We beslissen hier over mensen in Hoogeveen. Het college moet en wil dit samen doen. Dat past bij onze visie op de overheid, nl. ‘de gemeente dat zijn we samen’ (pag. 4 CU- programma). Dus samen met vrijwilligers, zorgverleners, jongerenwerkers en vele andere partners. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging en communicatie.

Wij zijn verantwoordelijk
Verantwoordelijkheid is een sterke politieke waarde die we voelen, waar we ons eigenaar van weten. Verantwoordelijkheid leerde ik al zelf al jong als oudste en wil ik ook hier laten zien. Verantwoordelijkheid kost nl. wat! En dan bedoel ik niet het geld, maar keuzes maken en soms pijnlijke beslissingen moeten nemen. M.b.t. het sociale domein staan we voor zware dilemma’s en opgaven m.b.t de jeugdzorg, de WMO en de participatiewet. Ik voel de pijn als ik luister naar de verhalen van mensen en de betekenis die dat heeft van onze keuzes.

We moeten weer de pijn herhalen die ook bij de jaarrekening van 2018 noemden. Dat maakt dat we moet omdenken: Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten”. En dat heeft het college samen in het proces met de organisatie en met direct betrokkenen gedaan op weg naar de begroting 2020-2023. Dat is minder denken vanuit bezuiniging, maar meer denken in nieuwe ideeën en innovaties. Terwijl we heus die bezuinigingsopgave wel zien.

Programmabegroting
Ik ga eerst in op een aantal goede punten in de begroting. Dan noem ik:

 • de kracht van de bibliotheek; denk aan taalhuis, ontdekhoek en samenwerking met het onderwijs
 • de inzet van veel vrijwilligers; tegelijkertijd ook een zorgpunt omdat vrijwilligers niet zo maar vanzelf actief worden.
 • meer besef van verantwoordelijk zijn voor onze schepping; denk aan zonneparken en andere duurzame energie initiatieven en de Regionale Energie Transitie (RES)
 • het ingezette proces van Jong Hoogeveen. Een project met een lange adem, waar pas na verloop van tijd voor veel jongeren het verschil in hun leven kan worden gemaakt. Jong H. is een merk, waarbij preventie en talentontwikkeling belangrijk zijn. En het kind centraal staat.

‘Pittige punten in de programmabegroting’
We worstelen net zo goed met de geboden programmabegroting als velen in en buiten de raad. Laat ik dat voorop stellen. Onze pittige punten zijn de volgende:

 1. We hebben ons afgevraagd of de pijn gelijk verdeeld wordt. Daarin hebben we ook naar cultuur, sport en onderhoud wegen gekeken. We zien wel degelijk bijsturingen op meerdere terreinen als de Tamboer (onderhoud voorlopig schrappen) en de sport (minder sportfunctionarissen en verhogen buitensport tarieven 10%). Het nare is dat de druk qua verhouding in het sociale budget veel groter is dan in de andere domeinen. Twee derde van de begroting bestaat uit sociaal domein.

 2. In het sociale domein gaat het om maatwerk, niemand mag tussen wal en schip vallen. Dan is maatwerk geen willekeur, maar kijken wat echt nodig is. Of zoals vanaf 2015 het kernpunt is: wat heeft de inwoner nodig om in de maatschappij te kunnen participeren. Het risico van willekeur moet wel bewaakt worden.  Daarin zal de samenwerking met de netwerken van de hulpvrager bij indicatiestellingen bijvoorbeeld harder nodig zijn. Daarnaast willen we benadrukken dat we noaberschap, vrijwilligerswerk en andere manieren van ondersteuning in familie en vriendenkringen mooie waarden zijn. En waar de druk zal toenemen. Niet om daarin als overheid achterover te gaan leunen, maar samen te zoeken naar oplossingen. We zijn daarom blij dat Mantelzorg Vitaal blijft bestaan als ondersteuning vanuit de gemeente.

 3. De pijnpunten zijn de maatregelen in het sociale domein. Dat zijn; stopzetten bijkomende studiekosten, de meerkostenregelingen voor chronisch zieken en de thuishulp.
  • studiekosten ineens vervallen. Dat was pijnlijk voor de betreffende personen voor het jaar 2019 en ‘niet chic’ (woorden wethouder). Wat onze fractie betreft is de opdracht ‘werk met Stichting Leergeld aan een oplossing die ouders ondersteund bij het kunnen bekostigen van leermiddelen en studiekosten die het echt nodig hebben. Eventueel met andere betrokkenen. Zodat voor 2020 het er toch verbeterd uitziet voor kinderen, ouders die dat nodig hebben en voldoende budget beschikbaar is.
  • meerkostenregeling. Deze was voorheen een rijksregeling en vanaf 2016 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij de overheveling naar de gemeente heeft een forse korting op het budget plaatsgevonden. Het verval van 130 – 110 % is voor sommige mensen een harde val en vinden wij ook. Met ons is te spreken over 120%, maar tegelijkertijd zien we dan niet direct een andere vervanging voor deze bezuiniging. De meerkostenregeling toont ook dat er nog veel andere regelingen zijn voor mensen die leven op bijstandsniveau van 110 procent. Het vraagt om een kritisch kijken naar de verhouding een bijstandsuitkering hebben en werken met een minimumloon.Thuishulp. Na 2015 heeft Hoogeveen gekozen voor geringe aanpassing van de normen en steeds ruimte gehouden voor maatwerk. We vinden de professionele indicatiestelling erg belangrijk en het maatwerk blijft belangrijk. En zoek ook hier meer de samenwerking met de betreffende zorgorganisaties voor een goede invoering van de verandering en de beoogde bezuiniging. En daarin te zoeken naar innovaties.
 4. Jeugdzorg In het debat rond het sociale domein lag minder de nadruk op de jeugdzorg, terwijl het een grote opgave is. Het blijft vreemd dat het aantal jeugdigen in Drenthe met jeugdzorg niet stijgt, maar de kosten wel (zie verschenen Drents onderzoek). Een pittige opgave! Grip krijgen op de kosten, de beheersing van contracten met organisaties met minder winstoogmerk heeft onze voorkeur en de inzet op preventie. Terwijl het om de kinderen. Hopelijk zijn we op de goede weg. We zijn het eens dat de doorontwikkeling van de jeugdhulp vraagt om een sterke basis voor kinderen en jongeren en dat doen we SAMEN 

 5. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De grootste uitdaging is de kringloop, niet de kringloopwinkel hier (waar veel goeds gebeurt), maar het zo circulair mogelijk krijgen van onze economie. We zien toename van groene schoolpleinen, de aandacht voor de duurzaamheidslening. Het werk is nog niet af en vraagt afwegingen voor de toekomst van de komende generaties.

 6. SWO We begrijpen dat in tijden van schaarste, juist geïnvesteerd moet worden in de SWO. Maar het lijkt ons raadzaam om ook aan zelfonderzoek te doen binnen de SWO. Denk aan efficiënter werken en geen dubbele taken uit te voeren. Een uitdaging die te onderzoeken valt, maar tegelijk voor ons dubbel is omdat de druk op de organisatie wel aanwezig is.

 7. Financiële opgave We hebben een aantal jaren gehad met grote tekorten. Dat laat zich o.a. zien in de weerstandsreserve, maar ook in de solvabiliteitsratio. Hoogeveen is daar niet uniek in Nederland en de oorzaak ligt grotendeels in de overheveling van het sociaal domein. Het is onze verantwoordelijkheid alles te doen om deze tekorten weg te werken. Maar we blijven dit op de agenda plaatsen van Den Haag.

  We zien bij de financiële opgave ook de verhoging van de lastendruk bij de OZB als een goede inzet. Voor nu is van belang dat we de begroting gaan halen, de komende jaren geen negatieve afwijkingen meer ten opzichte van de begroting. Dat is en blijft een grote uitdaging.

 8. De kracht van kerken / diaconieën. Als raad ontvingen een brief over het naderen van de grenzen in de hulp vanuit kerken. De inspreker en predikant Wietse van der Hoek heeft dat bewustzijn ook hier neergelegd en ik zie hun kracht! Het Diaconaal Platform helpt van harte, omdat ze geloven dat ze geroepen zijn om barmhartig te zijn voor onze medemens die geen helper heeft. Ze werken daarin samen met maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hoogeveen. (citaat). We roepen daarom het college op om met de direct betrokkenen samen te werken aan het verbeteren van situaties voor mensen, daar waar het kan en nodig is. Kerken hebben een enorm potentieel aan vrijwilligers. Vanuit ieders verantwoordelijkheid zoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

Tot slot
Voor de ChristenUnie zit de grootste pijn in het sociaal domein en dan met name in de studiekosten en de meerkosten. Wij zijn voornemens moties op deze punten te steunen. De pijn in het sociaal domein daagt ons wel uit om anders te denken.

Weer een quote “Als duidelijk wordt dat je doel niet wordt bereikt, verander dan niet je doel, maar je aanpak (Confusius)

en dus niet “Iemand anders de schuld geven is een van beste manieren om met een probleem te blijven zitten”.

Het vraagt dat we met de kaders vanuit de Programmabegroting samen zoeken naar een andere aanpak, een andere oplossing. Dat is dus meer kijken waar mensen zelf hun taken kunnen uitvoeren en wat zij echt nodig hebben (bijv. minder huiswerkbegeleiding of ouders minder van PGB gebruik te maken). Maar dat zal altijd weer ‘samen met moeten zijn. Dus daar waar kinderen en jongeren in de knel komen, waar ouderen tussen wal en schip komen zal de overheid haar verantwoordelijkheid pakken, en samen met partners zoeken naar een nieuwe weg. 

De ChristenUnie wenst het college en raad, daarbij Gods zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 10 oktober 2019 – Hetty Pullen-Muis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.