Algemene beschouwingen gemeente Hoogeveen

Wim-2019-10-150x225.jpgvrijdag 04 december 2020 11:08

De afgelopen periode was een onrustige periode. Het is wellicht bij u bekend dat er bezuinigd moet worden om de gemeentelijke financiƫn van de gemeente Hoogeveen weer op orde te krijgen. De ChristenUnie wil u in dit artikel meenemen in haar denkwijze en informeren over de genomen beslissingen.

Kansen

De raad van Hoogeveen beleefde een bijzonder jaar op weg naar de meerjarenbegroting en de verwerking van de meerjarenbegroting voor 2021-2024. We staan voor pijnlijke financiële opgaven.  De weg naar de begroting die nu voorligt is een weg die via bezuinigingen en meer inkomsten moet worden opgelost.  Om de afspraken van afgelopen zomer, vastgelegd in de raadsvergadering van 27 augustus, tot een succes te maken, is veel stuurmanskunst en samenwerking noodzakelijk. Daarbij willen wij de volgende punten benoemen:

  1. Het is belangrijk dat we de samenwerking als bestuurders, ambtenaren en raad blijven zoeken. De intensieve vorm van de afgelopen periode van de informatie vinden we hier een goed voorbeeld van.
  2. We richten ons op direct financieel resultaat. Dat is al ingezet toen de uitgavenstop dit voorjaar kwam van het voormalige college.
  3. Tijdens de informatieperiode deze zomer heeft de raad in relatieve rust het goede gesprek kunnen voeren. Natuurlijk blijven er verschillen tussen de politieke partijen. Dat gegeven is altijd aanwezig in de raad. Vervolgens is het de uitdaging om die verschillen te accepteren. Dat betekent jezelf boven je eigen politieke stokpaardjes verheffen en zoeken naar de grootste gemene deler. En dat doen in het belang van Hoogeveen.

Daarom is het van groot belang dat de raad de eensgezindheid van augustus vast kan houden bij de behandeling van deze begroting.

De ChristenUnie is blij dat er nu een sluitende begroting voorligt. Een begroting ook die ertoe bijdraagt dat de gemeente over een aantal jaren weer ‘vet op de botten’ heeft. Een begroting waarin ook enige ruimte is opgenomen voor investeringen (onderwijshuisvesting, grote projecten). Maar wij constateren ook en vooral dat deze begroting heel mensen pijn gaat doen. We denken daarbij aan bezuinigingen op de jeugdzorg, kwetsbare mensen (WMO, schuldenproblematiek), scala, vrijwillige inzet en mantelzorg. De ChristenUnie is zich dat bewust.

Wel vinden wij dat in deze begroting de effecten evenwicht verdeeld zijn over de hele samenleving. Waar dat niet zo is, zullen wij met wijzigingen komen, of voorstellen van anderen ondersteunen.

Paradigmashift

Eerst maar eens over de paradigmashift. Onze fractie heeft moeite met dit woord. Het is voor de buitenstaander niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Wat ons betreft hebben wij het vanaf nu over omdenken in het Sociaal Domein. Hopelijk is dat duidelijk(er). Het gaat om een andere manier van kijken naar mensen die hulp nodig hebben. Essentieel daarbij is dat, (en dat is ook altijd het uitgangspunt van de overheveling van het sociaal domein geweest,) kijken naar wat de zorgvrager zelf nog kan (eigen kracht) en wat samen met het eigen netwerk/vrijwilligers mogelijk is. Dat is omdenken voor de organisatie. Dus niet langer zorg (jeugdzorg/wmo) verlenen volgens regeltjes, maar eerst gaan kijken wat mensen écht nodig hebben te kunnen participeren in de maatschappij en in hoeverre het eigen netwerk daarin behulp kan zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen is veerkracht in de samenleving van groot belang. Een houding van; hoe kan ik anderen helpen (omdenken). Om het proces van omdenken goed te laten verlopen, zullen er alternatieven ontwikkeld moeten worden. Cruciaal hierbij is het nog verder activeren van vrijwilligerswerk en mantelzorg. De ChristenUnie komt daarom met een amendement om de bezuiniging op het subsidiebudget informele zorg terug te draaien. Meerdere partijen hebben al hun steun toegezegd. Verder ondersteunen wij van harte de motie van het CDA over eigen kracht, (maar ook de motie van de VVD heeft hier mee te maken). Vrijwilligersorganisaties ondersteunen om in hun financiering niet alleen afhankelijk te zijn van de gemeente. Tevens is het een stimulans voor nieuwe activiteiten.

Ook verzoeken wij het college om de financiële problemen waar wij nu mee zitten (en met ons bijna alle Nederlandse gemeenten), om deze problematiek provinciaal en landelijk aan te blijven kaarten.

Fietsenstalling

Met teleurstelling constateren wij dat in deze begroting het voorstel is opgenomen om te stoppen met de bewaakte fietsenstalling op de Hoofdstraat. Er zijn vele redenen waarom wij hierover teleurgesteld zijn. Daarbij gaat het om veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Ook de inzet van mensen van Stark wordt zeer gewaardeerd en omgekeerd waarderen deze mensen het om te waken over de eigendommen van winkelend publiek.

Wij ondersteunen graag een motie over het open houden van de fietsenstalling.

Scala

De ChristenUnie is van mening dat het cultuuronderwijs (educatie) van grote waarde is in onze samenleving. Wij hebben grote moeite om een cultureel complex als De Tamboer open te houden, maar tegelijk de cultuureducatie volledig stop te zetten. Juist deze educatie bereikt onze kinderen, inwoners en lokale verenigingen. Het zou een enorm verlies zijn voor Hoogeveen en voor onze inwoners als Scala ophoudt te bestaan. Laat staan voor de mensen die daar met passie en inzet muziek- en ander cultuuronderwijs geven. In tweede termijn komen wij nog veder te spreken over het amendement Scala

Duurzaamheid

Één van de stille verliezers van deze bezuinigingsslag is duurzaamheid. De doelstelling om in 2025 een CO2 neutrale organisatie te zijn, wordt losgelaten. Onze fractie begrijpt in het licht van de huidige financiële opgave de keuze, maar we willen er op blijven aandringen dat wij een taak en verantwoordelijkheid hebben om hier stappen in te blijven maken.

De huidige coronacrisis biedt op dat vlak misschien zelfs kansen. Mensen werken meer thuis, reizen minder en kantoorruimtes blijven vaker leeg. Dit vertaalt zich in een lagere CO2 uitstoot. In hoeverre kan deze werkwijze, ook na corona, worden vertaald in een vast beleid om blijvend minder uitstoot te genereren?

Tenslotte ligt er nog een taak om afval nog beter te gaan scheiden. Er is al veel energie gestoken in voorlichting. Toch zien we dat de scheidingspercentages ver achterblijven bij de doelstelling. Hoe kijkt het college aan tegen de invoering van diftar?

In de Schone lei is een opdracht aan zowel college als raad opgenomen mbt tot AREA. Wij stemmen van harte in met het voorstel om contact te leggen met de raden in Coevorden en Emmen.

Investeren

We zijn gewend om bij de begroting ook de investeringsbegroting vast te stellen. Dat doen we bij deze begroting niet. Onze fractie is het eens met het college om de investeringen voor de komende jaren eerst nog eens scherp te bekijken. De eerste helft van 2021 is daarbij een goed moment.

Specifiek met betrekking tot onderwijshuisvesting wil onze fractie het college meegeven dat dit dossier lang voortduurt. We roepen het college op de regie op zich te nemen. Ook dit kunnen we dan betrekken bij het debat over de investeringen volgend jaar.

Afronding

In mijn inleiding heb ik al aangegeven dat het een bijzonder, maar ook een zwaar jaar is geweest, voor college (oud en nieuw) en voor de raad. Wij vertrouwen erop dat we stappen hebben gezet naar een financieel gezonde toekomst van Hoogeveen. Het pakket aan bezuinigingen en vermeerdere inkomsten is wat ons betreft evenwichting. We beseffen ter dege dat het hele pakket gevoeld gaat worden in de hele samenleving.  Daarbij moeten wij vooral oog hebben voor de mensen in Hoogeveen. Om de pijn nog evenwichtiger te verdelen zal de ChristenUnie met een amendement komen en mogelijk andere amendementen / moties steunen.

Bij dit alles wensen wij het college en raad Gods Zegen toe!

 

Namens de fractie ChristenUnie

Wim Warrink.

« Terug