Verantwoording begroting 2021-2024

Koen-2019-10-150x225.jpgzaterdag 12 december 2020 10:22

De gemeenteraad heeft op donderdag 3 december de begroting vastgesteld. Na een bijna 6 uur durende vergadering heeft de fractie van ChristenUnie, voor het eerst in haar bestaan, tegen deze begroting gestemd.  Wij vinden dat wij daar uitleg over verschuldigd zijn.

Op 27 augustus presenteerden de informateurs Sandra Korthuis en Johan Baltes het rapport ‘Op weg naar een schone lei?’. Daarin zijn ook de kaders meegegeven voor de begroting. Om tot dit resultaat te komen hebben alle partijen veel werk verzet tijdens het zomerreces. Op 27 augustus werd het rapport ‘Op weg naar een schone lei?’ unaniem door de raad aangenomen. Het in oktober aangetreden zakencollege heeft met dit rapport als basis verder toegewerkt naar de begroting voor de komende 4 jaar. Donderdag 26 november is deze begroting besproken en hebben alle fracties van de gemeenteraad hun beschouwing op de begroting gegeven. De bijdrage van de ChristenUnie fractie vindt u hier. 

De vergadering van 3 december begon hoopgevend. Een amendement van ChristenUnie om de subsidie op diverse vrijwilligersorganisaties (o.a. Toon Hermans Huis, Kaum Ama Ama en Contactpunt Mantelzorg) niet te beëindigen, maar onder te brengen in het budget voor mantelzorg, werd unaniem aangenomen. Hiermee is het belang en de positie van de diverse vrijwilligersorganisaties veiliggesteld. Juist omdat informele zorg heel belangrijk is als kracht in de samenleving.

Daarna kwam het amendement van D66 ter tafel om de stopzetting van de subsidie voor Scala ongedaan te maken. Scala is een belangrijke partner van de gemeente om muziek- en cultuuronderwijs aan te bieden aan onze inwoners en aan kinderen op school. Onze fractie onderkent het belang van Scala en was van het begin af aan al tegen het schrappen van de subsidie.

Desondanks had onze fractie grote moeite met dit amendement. In het voorstel van D66 moest het activiteitenfonds worden opgeheven om Scala te redden. Het activiteitenfonds is bedoeld om mensen tot 110% van het bijstandsniveau deel te laten nemen aan sport- of cultuuractiviteiten. Dat raakt de sociaal zwakkeren in onze samenleving en dan ligt onze prioriteit eerst daar. Ook andere fracties hadden om uiteenlopende redenen moeite met dit amendement.

In een bijna anderhalf uur lange schorsing werd gepoogd om een voorstel aan te passen, maar het bleek niet mogelijk om alle partijen op één lijn te krijgen. Omdat er later ook nog een motie op de agenda stond voor Scala (gericht op visieontwikkeling op cultuur in de breedte van Hoogeveen) heeft onze fractie besloten niet achter dit amendement te gaan staan. Zwaarwegend bleef daarbij het opheffen van activiteitenfonds voor ons. Een door ons gesteunde aanpassing van het amendement haalde net geen meerderheid. En ook het oorspronkelijke voorstel van D66 werd verworpen.

Vervolgens kwamen Gemeentebelangen en CDA met een voorstel om het activiteitenfonds op te heffen ten behoeve van Scala. Daarmee deden de partijen zich voor als de redder van Scala, terwijl met name het CDA zich even daarvoor keihard had opgesteld door geen euro voor Scala uit te willen trekken. Daarnaast bood dit voorstel onvoldoende middelen voor Scala op de been te houden. D66 voelde zich gechanteerd door dit voorstel en ging schoorvoetend akkoord. Ook de VVD sloot zich hierbij aan. Daarmee was er een meerderheid voor dit amendement, ten koste van het activiteitenfonds.

Ook een boterzachte taakstelling van €500.000 op jeugdzorg, die door het college als moeilijk haalbaar werd gekwalificeerd kon rekenen op de steun van CDA, Gemeentebelangen en SGP. Extra opmerkelijk was dat, ondanks aanvankelijke ontkenning van het CDA, het bedrag niet was bedoeld voor de algemene reserve. Deze taakstelling werd meegenomen in het OZB-amendement later die nacht. Dit is in strijd met de afspraken die de raad deze zomer heeft gemaakt met betrekking tot pessimistisch realistisch begroten. Ook is de raad al uitgebreid in gesprek over het verbeteren van de jeugdzorg. Dit amendement neemt een voorschot op dat gesprek. Dat heeft volgens ChristenUnie niets met inhoud te maken, maar met het sturen op een financieel resultaat.

Vervolgens kwamen CDA, Gemeentebelangen en SGP er in de kleinst mogelijke meerderheid (goed voor 16 van de 31 zetels) met drie amendementen. Alle amendementen waren gericht op het verlagen van de OZB. De ruimte voor investeringen is fors teruggebracht en de gemeente spaart op een lager tempo dan deze zomer is afgesproken. Dit sparen is echter hard nodig om weer een gezonde reserve te krijgen en dus om als gemeente Hoogeveen weer financieel gezond te worden. Het resultaat van deze bezuinigingen werd in het derde amendement gelijk doorvertaald en doorgerekend naar een lagere OZB stijging (van 28% naar 16%)

SCALA

Door de verlaging van de OZB zag D66 nog een laatste kans. Een ter plekke ingediend amendement van D66 om 0,7% van deze vermindering op de OZB in te zetten om Scala in stand te houden kon rekenen op steun van alle partijen met uitzondering van het CDA. Als ChristenUnie konden we nu wel instemmen met dit amendement. Echter, de pijn blijft over het proces er naartoe blijft.

Aan het eind van de vergadering heeft onze fractie de balans opgemaakt. Er zaten een aantal verbeteringen in ten opzichte van de oorspronkelijke begroting:

  • De bezuiniging op vrijwilligersorganisaties is teruggedraaid en in een ander budget ondergebracht.
  • Muziek- en cultuureducatie kan door blijven gaan door Scala van voldoende budget te voorzien.
  • Het carillon blijft bespeeld worden. Een vermindering van het budget voor publicaties in de Hoogeveense Courant gaf daar de nodige ruimte voor.

Daartegenover stonden een aantal grote pijnpunten:

  • Het stopzetten van het activiteitenfonds
  • Een extra, niet hard te maken, bezuiniging op jeugdzorg en dit te gebruiken om de OZB te verlagen.
  • Het verminderen van de investeringsruimte met als enig doel een lagere OZB
  • Het langzamer verhogen van de algemene reserve. Wederom met als enig doel de OZB te drukken.
  • Het niet pessimistisch realistisch begroten zoals we hadden afgesproken als financiële spelregel.

Onze fractie heeft de conclusie getrokken dat de begroting zodanig gewijzigd was ten opzichte van de oorspronkelijke kaders van het rapport “Op weg naar een schone lei?’ dat wij hier niet mee akkoord konden gaan.

De ChristenUnie concludeert dat door deze opstelling van CDA, Gemeentebelangen en SGP de balans van een financieel gezonde en sociale gemeente zoek is geraakt. Alle tijd en inspanning welke deze zomer door alle partijen is geleverd ten spijt. Het eigen politieke profiel werd belangrijker gevonden, ten koste de onderlinge verhoudingen in de raad en, nog belangrijker, ten koste van de zwakkeren in onze samenleving. Dat doet pijn.

Ondanks de moeite die wij met deze begroting hebben zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en ons blijven inzetten voor een rechtvaardig en sociaal Hoogeveen. 

« Terug