ANBI

ANBI en Giften

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Statutaire naam: Kiesvereniging ChristenUnie Hoogeveen
RSIN: 816806974
KvK-nummer: 04072329

Postadres

ChristenUnie Hoogeveen
p/a  Veenluydenstraat 30
7906 HJ Hoogeveen

Rekeningnummer

IBAN: NL80 INGB 0009 2713 92 t.n.v. ChristenUnie Hoogeveen

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Hoogeveen heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de vierjaarlijkse verkiezingscampagne.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u op de pagina Bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het jaarverslag wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.

Financiële verantwoording

De financiële verslagen van 2020, 2021 en 2022 zijn opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. De kascommissie heeft de verslagen van de jaargangen onderzocht en goedgekeurd. In de ledenvergaderingen van 15 februari 2021, 22 juni 2022, 22 maart 2023 en 6 maart 2024 zijn ze aan de leden ter goedkeuring aangeboden en goedgekeurd.

Het financiële jaarverslagverslag vindt u hier:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

 • 2023: € 1.200,00 giften
 • 2022: €    825,00 giften
 • 2021: €    600,00 giften
 • 2020: € 1.600,00 giften
 • 2019: € 1.800,00 giften
 • 2018: € 1.875,00 giften

Overzicht van bijdragen > € 4500

 • 2023: € 0,00 giften
 • 2022: € 0,00 giften
 • 2021: € 0,00 giften
 • 2020: € 0,00 giften
 • 2019: € 0,00 giften
 • 2018: € 0,00 giften